Skate ind&ud melding

Sådan melder du dig ind eller ud af

Ølsted Skateboard Forening:

Der er flere muligheder for at blive meldt ind eller ud af Ølsted Skateboard Forening.


Indmelding:

1. Du kan møde op til vores træninger eller andre arrangementer og henvende dig til den for aktiviteten ansvarlige fra foreningen.

2. Du kan skrive en mail med de nødvendige oplysninger beskrevet herunder til: medlem@olliestedet.dk 


I begge tilfælde vil vi skrive en velkomst mail med oplysninger om medlemsskabet, forretningsorden, adfærdsregler og beskrivelse af betalingsmetoder for kontingentet.


Udmelding:

1. Du kan møde op til vores træninger eller andre arrangementer og henvende dig til den for aktiviteten ansvarlige fra foreningen.

2. Du kan skrive en mail med de nødvendige oplysninger til: medlem@olliestedet.dk


Vi sender dig en bekræftelse pr. mail om at udmeldingen er effektureret hvis dette ønskes.Nødvendige oplysninger:

For at vi kan registrere ind- og udmeldinger korrekt har vi brug for følgende oplysninger:

Fulde navn.

Adresse.

Mail.

Mobil nr.

Fødselsdato.

Evt pårørende og dennes mobil nr.

Angiv medlemstype: Aktiv/passiv


Disse oplysninger sendes til medlem@olliestedet.dk (gerne krypteret hvis dette foretrækkes) eller gives til den for aktiviteten ansvarlige fra foreningen ved personligt fremmøde.

Privatlivspolitik og GDPR:


Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget en privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.


I forbindelse med aktiviter sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer og kan ligeledes blive offentliggjort i relevante medier.
Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.


Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring.


Ølsted Skateboard Forening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivningen, for yderligere information send venligst en mail til:

privatliv@olliestedet.dk

Fra Ølsted Skateboard Forenings vedtægter omkring medlemsskab:

§4 Medlemskab

  • 4.1: Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret og kontingent betalt. 
  • 4.1.1: Anmodning om medlemskab kan ske ved at møde op til de annoncerede træninger og arrangementer eller via mail til bestyrelsen. Flere oplysninger om indmeldelse findes på foreningens sider www.olliestedet.dk.
  • 4.2: Der inddeles i aktive medlemmer og passive medlemmer. Aktive medlemmer er udøvere, mens passive medlemmer kan være pårørende, der ikke selv skater. 
  • 4.3: Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen og vil være inddelt i aktive- og passive medlemskaber, begge medlemstyper inddelt i Junior (under 15 år) og Senior (15 år og op).
  • 4.3.1: Der betales for perioden 1/1 - 31/12, uanset hvornår indmeldelsen sker.
  • 4.4: Engangsdeltagelse i arrangementer: Ved betaling af et mindre beløb, fastsat af bestyrelsen, kan man deltage i foreningens arrangementer, uden at være medlem. Identifikation vil være påkrævet.
  • 4.5: Bestyrelsen kan give et medlem karantæne, eller ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen, eller har en opførsel der strider mod gældende regelsæt besluttet på generalforsamlingen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at en karantæne over 5 mdr. eller en eksklusion bliver prøvet på en ekstraordinær generalforsamling.
  • 4.6: Udmeldelse skal ske skriftligt via mail til foreningen og skal være foreningen i hænde senest 1 måned inden en kommende årlig kontingentperiode. Flere oplysninger om udmeldelse findes på foreningens sider på www.olliestedet.dk
  • 7: Manglende betaling af kontingent: Et medlem der skylder kontingent kan ikke genoptages, før det skyldige beløb er betalt.


Forklaring til 4.2:

Årsagen til at foreningen skelner så hårdt mellem aktive og passive medlemmer skyldes en mangeårig erfaring for at velmenende forslag er stillet og tiltag er vedtaget af et flertal uden om de aktive brugere hvor mange ressourcer af et begrænset budget er spildt eller hvor udbyttet har været lavt i forhold til omkostningerne.

Se mere under foreningens vedtægter.

Forklaring til 4.4:

Tilmelding og deltagelse i arrangementer behøver ikke fuld medlemsskab men kan ske med henvendelse til foreningens representant eller efter nærmere beskrivelse i indbydelser og opslag.


Vi vil bede alle der ønsker at ind- eller udmelde sig benytte mailformularen, alternativt kan en mail sendes til: medlem@olliestedet.dk


Efter en anmodning om ind- eller udmelding vil der blive sendt en bekræftelse via mail samt en indbydelse til forenings Facebook gruppe hvis dette ønskes.

I denne mail vil betalingsmuligheder indgå og vi beder om at betalingen af kontingentet sker hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter anmodning om indmelselse, hvis betalingen ikke er sket inden denne periode vil anmodningen blive slettet.


Kontingenter fastsat af bestyrelsen:

Senior(15 år og opefter): 100,- Dkr årligt

Junior(under 15 år):          50,- Dkr årligt

Deltagelse i træningsdage uden medlemsskab:

Senior(15 år og opefter):   30,- Dkr pr. dag

Junior(under 15 år):           15,- Dkr pr. dag

Andre arrangementer:

Se nærmere på indbydelser og opslag for det enkelte arrangement.